2002-10-10
 
 Sekretariatet för utrednings- och projektverksamhet  
 Upphandlare Conny Sjögren  

Ramavtal

Avseende leverans av Mac OS-kompatibla datorer till Lunds universitet.

Köpare Säljare
Ref nr IA4 4919/2002
Namn organisation Lunds Universitet Connection i Sverige AB
Enhet
Organisationsnr 202100-3211 556566-2631
Adress Box 117 Lodgatan 19
Postnr och ort SE-221 00 LUND SE-211 24 Malmö
Land Sverige Sverige
Telefon 046-222 00 00 040-28 56 00
Fax 046-222 04 32 040-28 56 01
e-post info@connectionab.com
webbadress www.lu.se www.connectionab.com
Kontaktperson Conny Sjögren Anders Persson
Kontaktp telefon 046-222 70 93 040-28 56 14
Kontaktp e-post conny.sjogren@upv.lu.se anders.persson@connectionab.com
Datum och ort Lund 2002-10-29 Malmö 2002-10-28
Namn Martin Reinholtz Jesper Bo Hansen
Upphandlingschef VD
Sekretariatet för utrednings- och projektverksamhet
Upphandlingsgruppen
Connection I Sverige Aktiebolag
Lund universitet

Allmänna avtalsvillkor

§ 1 Avtalsomfattning

Säljaren förbinder sig att leverera i enlighet med överenskommelse i detta avtal. Köpare som omfattas av avtalet har rätt att beställa och säljaren tar emot beställningar fram till avtalsperiodens utgång för leverans inom den angivna leveranstiden. Den totala volymen har bedömts till ca 500 datorer per år. Avtalet är inte exklusivt.

§ 2 Option

Säljaren godtar att köparen har möjlighet att under avtalsperioden avropa ytterligare (i förfrågningsunderlaget icke specificerade) produkter till avtalets villkor. Produkter som introduceras under avtalsperioden omfattas automatiskt av avtalet. Dessutom skall det finnas möjlighet till köp av hemdatorer.

§ 3 Avtalstid

Avtalet träder i kraft 2002-10-01 och gäller till 2004-09-30.

§ 4 Förlängning

Efter gemensam överenskommelse kan avtalet komma att förlängas med 12 månader.
För att förlängningen ska vara giltig erfordras skriftlig överenskommelse. Om förlängning inte begärts upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägning.

§ 5 Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till avtal får endast göras genom en skriftlig handling som är undertecknad av behöriga företrädare för köparen och säljaren.

§ 6 Standardavtal

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om dessa skulle visa sig vara motsägelsefulla gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan enligt nedanstående:

Skriftliga ändringar och tillägg till avtal
Avtal
Anbud
Förfrågningsunderlag med bilagor
Allmänna villkor (Avtal 90)

§ 7 Överlåtelse av avtal

Ena parten har inte rätt att utan den andra partens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

§ 8 Avtalets introduktion och avslutande

Statistik, kundregister, adresser, kontaktpersoner mm som rör köparen skall lämnas i läsbart format (gärna digitalt) till köparen vid avtalets slut.

§ 9 Statistik

Säljaren skall, utan anmaning, senast 30 dagar efter varje 12-månadersperiod för Lunds universitet, UPV, kostnadsfritt presentera leveransstatistik i styck (eller motsvarande) samt i kronor, om möjligt fördelad på beställande enheter.

§ 10 Insyn och samråd

Säljaren och köparen samverkar och samråder med varandra under hela avtalstiden. Säljaren informerar fortlöpande köparen om de resultat som uppnåtts och om alla andra förhållanden som kan ha betydelse för uppdraget.

§ 11 Pris

Prisformel enligt anbud av 19 juni 2002 gäller för avtalsperioden och eventuell avtalad förlängning.

§ 12 Villkor för prisjustering

Pris får omförhandlas om säljaren visar på faktiska kostnader, vilka inte får vara orsakade av säljaren. Framställan om prisjustering görs skriftligen en månad före periodens början.

Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara med verkan fyra veckor efter det att begäran om prisjustering framställdes. Fram till denna tidpunkt skall det senast avtalade priset gälla.

Om listpriset för i avtalet ingående produkt sjunker under avtalsperioden, skall avtalat pris sänkas på motsvarande sätt oberoende av gällande fastprisperiod. Det åligger säljaren att omedelbart meddela köparen detta.

§ 13 Villkor för valutajustering

Endera parten äger rätt att begära prisändring vid förändring från i avtalet angiven valutakurs enligt "valutajusteringströskel" nedan. Endast importandelen av priset justeras. Om inte annat anges gäller det att importandelen av priset utgörs av 75 %.

Begäran om valutajustering görs av säljaren fyra veckor före tidpunkt från och med vilken valutajusteringen avses gälla. Valutan kan justeras med 6 månaders intervall. Valutajustering fordrar att en valutaförändring skett med +/- fem procent. Valuta som styr valutajusteringen är UD dollar.

§ 14 Kampanjerbjudande

Vid köp av produkter i samband med kampanjerbjudande gäller kampanjpriset om detta är lägre än avtalat pris.

§ 15 Ersättningsvara

Om ersättningsvarans pris är högre än anbudsvarans, gäller anbudsvarans pris. Båda parter medverkar aktivt till att hitta lämplig produkt för ersättning då så erfordras:

§ 16 Övrigt sortiment

Prissättning för övrigt sortiment följer educationmarknadens dagspriser.

§ 17 Betalningsvillkor

30 dagar netto. Förfallodag för betalning räknas från den dag då fullt godkänd leverans skett samt korrekt faktura kommit köparen tillhanda. Betalning för delleverans sker i samband med slutleverans, om inget annat skriftligen överenskommits.

Betalning sker i svenska kronor. Betalning av faktura innebär ej godkännande av godset. Har köparen krav på grund av säljarens dröjsmål eller på grund av att varan är felaktig har köparen rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.

§ 18 Dröjsmålsränta

Om betalning inte erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta med Riksbankens gällande diskonto plus åtta procent.

§ 19 Fakturering

Specificerad faktura i ett exemplar med en kopia tillställs den adress som uppgivits vid respektive beställning. Köpare önskar inte samlingsfaktura utan varje order faktureras individuellt. Momssats och momsbelopp anges separat. Faktureringsavgifter eller liknande avgifter godkänns inte.

§ 20 Leveransadress

Avropade produkter levereras till vid varje beställning angiven leveransadress.

§ 21 Leveranstid

En dags leveranstid under förutsättning att produkterna finns på säljarens lager i Malmö. I annat fall styrs leveranstiden helt efter tillgång av produkter på marknaden. Genomsnittlig leveranstid är åtta dagar.

§ 22 Leveransvillkor

Fritt levererat till av köparen anvisad plats vid ordervärde överstigande 3 000 kronor. Leverans sker successivt efter beställning. Orderbekräftelse med angiven leveranstid tillställs köparen snarast efter beställning. Restnoterade varor levereras utan extra kostnad för köparen. Samleveranser sker då så är möjligt.

Betalning för levererade varor utgår endast då följesedeln undertecknats av behörig varumottagare. Betalning för delleverans sker i samband med slutleverans, om inget annat skriftligen överenskommits.

Särskilda hanteringskostnader (t ex snabb/akutleverans, småorderleverans) får ej belasta priset utan specificeras separat.

§ 23 Leveransrutiner

Leveranser sker under ordinarie arbetstid som är vardagar mellan kl 8.00 och 16.30

§ 24 Transportsätt

Transporter bör ske på det efter omständigheterna totalekonomiskt mest fördelaktiga sättet även med hänsyn tagen till miljön. Klimatkänsligt gods och emballage transporteras på sådant sätt att godset ej skadas. Transportören ger mottagaren nödvändig tid för mottagningskontroll och får inte lämna leveransstället förrän detta är gjort.

§ 25 Leveranssäkerhet

För säkerställande av en acceptabel tillgänglighet av produkter fastställes en leveranssäkerhetsnivå om 98 %. Uppgift om leveranssäkerhetsnivå påverkar ej angivna leveransvillkor. Mätning sker enligt avtal i form av tid men även levererad kvantitet.

§ 26 Försäkring

Säljaren håller försäkring på sådant sätt att köparen hålles skadeslös.

§ 27 Ersättningsprodukter

Avtalsvillkoren gäller även ersättningsvaror. Ersättningsprodukter godkännes av köparen. Säljaren står för alla eventuella merkostnader för anskaffning och leveranser av ersättningsprodukter i erforderligt antal.

Underlåter säljaren att leverera ersättningsprodukt, kan köparen i eget val anskaffa ersättningsprodukt i erforderligt antal och, efter skriftligt godkännande av säljaren, debitera säljaren merkostnaderna.

§ 28 Underleverantör

I det fall leveranser sker direkt från underleverantör har säljaren det fulla ansvaret för att detta inte är till någon olägenhet för köparen.

§ 29 Beställningar

Köparen beställer produkterna successivt. I samband med beställning har parterna att komma överens om och skriftligt dokumentera alla relevanta tekniska specifikationer på de produkter som levereras.

§ 30 Manuella rutiner

Möjligt att lämna order telefon erbjuds varje arbetsdag mellan kl 8.00 och 17.00. Order per fax och e-post kan ske dygnet runt.

§ 31 Annullering av order

Annullering av order accepteras t o m leverans har packats för köparens räkning när det gäller standardprodukter. Annullering av order gällande specialtillverkade produkter accepteras så länge tillverkningen inte påbörjats.

§ 32 Felbeställning

Felbeställning krediteras, exklusive kostnader för säljaren.

§ 33 Leveransförsening - Vite

Avlämnas inte varan eller avlämnas varan för sent och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida har köparen rätt till vite.

Vid avvikelse från avtalet och/eller leveransplan utgår vite med 2 % per vecka på ordervärde vid försening fr.o.m. första dagens utgång. Vitet uttages i maximalt sex veckor. Efter maximalt antal veckor äger köparen rätt att häva köpet, förutsatt att säljaren ensam har förorsakat förseningen.

Vitet grundar sig på det pris som angivits för ordern, såvida det inte påverkar huvuduppdraget till den grad att detta inte blir klart, varvid vitet grundar sig på avtalets omfattning. Skadestånd föreligger även om hävning ej sker.

Angiven leveranstid ligger till grund för beräkning av vite vid leveransförsening.
Leveransförseningar aviseras av säljaren i god tid före avtalad leveranstidpunkt för köparens bedömning om senareläggning av leveransen kan accepteras. Kan senareläggning accepteras fastställs ny leveranstid. Vite utgår ej i sådant fall.

Kan senareläggning ej accepteras föreslår säljaren ersättning av samma eller högre kvalitet, till oförändrad kostnad, ur eget sortiment eller annan med på marknaden förekommande jämförbar produkt.

Vite för den försenade produkten avräknas på fakturan. Om så ej är fallet översänds kreditfakturan på vitesbeloppet och förfallodagen för fakturan ändras till datum för mottagandet av kreditfaktura plus 30 dagar.

§ 34 Fel eller brister

Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på köparens sida, är säljaren skyldig att utan kostnad för köparen företa omleverans eller avhjälpa felet. Köparen har dock rätt att kräva omleverans om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insett eller bort inse detta eller avhjälpande inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen.

Sker inte rättelse enligt första stycket inom skälig tid efter det att köparen reklamerat felet, har köparen rätt att antingen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller låta avhjälpa felet på säljarens risk och bekostnad. Om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller bort inse detta, får köparen häva köpet vad avser den felaktiga varan. Köparen får även häva avtalet i dess helhet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen i fråga om hela avtalet och säljaren insett eller bort inse detta.

Köparen har även rätt till skadestånd i enlighet med vad som anges i "Skadestånd".

Vad som angetts i första till tredje stycket om fel eller brister skall i tillämpliga delar även gälla där leveransen inte uppgår till avtalad kvantitet men efter vad köparen måste anta är av säljaren avlämnat såsom fullt.

Vid felaktig leverans gör säljaren, så snart han får meddelande från den avropande enheten, en omleverans, tidsmässigt enligt överenskommelse med köparen. Om en vara avviker från kvalitets- eller miljökrav enligt avtal reklameras felet inom två arbetsdagar från det att felet uppdagades. Köparen behöver inte betala för varor som inte beställts eller inte uppfyller avtalade kvalitets- och miljökrav.

Säljaren svarar för att returer som anmälts av köparen blir hämtade inom sju arbetsdagar.

Vid avvikelser i faktura tillsänder säljaren köparen en kreditfaktura (i det fall den inte kommer köparen till del före ursprunglig fakturas förfallodag äger köparen rätt innehålla betalning motsvarande kreditfakturans värde).

§ 35 Tvist

Tvist angående tolkningen av avtalet eller varje annat rättsförhållande som uppkommer ur avtalsrelationen avgörs av domstol på köparens hemort. Svensk lag tillämpas.

§ 36 Hävning

Fullgör inte part sina skyldigheter enligt detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för motparten har motparten rätt att häva avtalet om inte den felande parten vidtar rättelse inom skälig tid efter det att han anmanats härtill. Vad nu sagts gäller inte köparens hävningsrätt vid fel, brist eller dröjsmål, vilket särskilt reglerats i "Leveransförsening - vite" och "Fel eller brister".

Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller bort inse detta har köparen alltid rätt att häva köpet vad avser den försenade varan. Köparen får även häva avtalet i dess helhet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen i fråga om hela avtalet och säljaren insett eller bort inse detta.

Part äger rätt häva avtalet eller del därav om motpart inställt sina betalningar eller försatts i konkurs eller i övrigt kan befaras vara på obestånd.

§ 37 Skadestånd

Fullgör part inte sina skyldigheter enligt detta avtal har motparten rätt till ersättning för skada (skadestånd). Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekt skada såvida inte grov vårdslöshet ligger den felande parten till last. Vad nu sagts gäller inte skadestånd vid säljarens dröjsmål, vilket särskilt reglerats i "Leveransförsening, vite".

Att säljaren har rätt till dröjsmålsränta vid köparens bristande betalning framgår av "Dröjsmålsränta".

Hävs avtalet helt eller delvis har köparen utöver vite enligt första stycket rätt till ersättning för skada (skadestånd). Från skadeståndet skall avräknas upplupet vite avseende tiden fram till hävningen. Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekta förluster såvida inte grov vårdslöshet ligger säljaren till last.

Om hävningsgrund föreligger enligt punkten "Hävning" har skadelidande part rätt till skadestånd med faktiska merkostnader för kompletteringsköp, personalkostnader, inkassokostnader etc. som åberopad hävningsgrund förorsakat honom, oavsett om hävning begärs eller inte.

Part har rätt till ersättning för den skada han lider genom motpartens avtalsbrott, om inte motparten visar att avtalsbrottet beror på ett hinder utanför hans kontroll. Beror avtalsbrottet på någon som säljaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra uppdraget, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om avtalsbrottet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.

Den skadelidande parten vidtar skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det, får han själv bära en motsvarande del av förlusten. Ersättning för indirekt skada utgår endast om avtalsbrottet beror på försumlighet på skadeskyldige partens sida.

§ 38 Force Majeure

Om parts fullgörelse av detta avtal förhindras eller blir oskäligt betungande till följd av omständighet utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets tillkomst och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller på grund av att hans underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som här angivits skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och andra påföljder.

Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av vissa ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. Om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse skall motparten omedelbart skriftligen underrättas om detta.

Part som önskar befrielse enligt "force majeure" meddelar skriftligen utan dröjsmål den andra parten. Detsamma gäller vid händelsens upphörande.

§ 39 Allmänna miljökrav

Produkt levereras med vedertagen godkänd miljömärkning i de fall lag eller förordning så föreskriver.

Anvisningar för emballagehantering är på svenska och/eller engelska. Förpackningarna är märkta med materialsymboler (i enlighet med gällande DIN-standard, ISO-standard eller enligt kommissionsbeslut 97/129/EG).

Förpackningsmaterialet återtages i samband med leverans. Om plast ingår i förpackningen är det fritt från PVC. Om papper används i förpackningarna är cellulosan ej blekt med elementärt klor eller hypoklorit. Vid plastade pallar används återvinningsbar plast.

§ 40 Dokumentation

Bruksanvisning/handhavandebeskrivning är på svenska och eller engelska och hålla en sådan standard att läsbarhet och sökfunktioner är väl tillgodosedda.

§ 41 Leveransvolym

Köparen förbinder sig inte att köpa angivna kvantiteter. Eventuellt angivna kvantiteter baserar sig på tidigare förbrukning. Beroende på förhållande som kan vara svåra att förutse kan angivna kvantiteter över- eller underskridas.

§ 42 Garanti

Säljaren håller reservdelslager under en period om minst tre år. Räknat från varans avlämnande och godkännande ansvarar säljaren för fel som visar sig inom ett år. I garantiåtagandet ingår samtliga kostnader såsom kostnader för reservdelar, arbete, resor, traktamenten och transporter.

§ 43 Allmänt

Svenskt operativsystem och tangentbord ingår som standard, men på begäran kan i stället engelskt operativsystem och/eller tangentbord erbjudas utan extra kostnad.

§ 44 Service

Säljaren erbjuder service på samtliga i avtalet ingående produkter. Servicen debiteras löpande eller efter överenskommet pris. Serviceärenden påbörjas senast åtta timmar efter registrering på serviceavdelningen.