APPLE COMPUTER 96 05 14

Apple genomför program för utökad kvalitetsäkring
Kvalitetsbrister åtgärdas utan kostnad för användaren

I Apples fortlöpande arbete med att säkra högsta möjliga produktkvalitet har företaget konstaterarat att vissa proddukter inte motsvarar uppsatta kvalitetskrav. Detta gäller vissa modeller av Macintosh Performa och Macintosh PowerBook. Inget av felen medför någon säkerhetsrisk, men kan däremot resultera i sämre prestanda eller funktionsstörningar. I förekommande fall erbjuder sig därför Apple att byta ut de felaktiga komponenterna kostnadsfritt.

Apple har alltid haft en tätposition när det gäller produktkvalitet. Genomtänkta och väl integrerade konstruktioner i kombination med en omfattande kvalitetskontroll under hela tillverkningsprocessen resulterar i driftsäkra produkter med lång livslängd. Detta avspeglar sig bl a i en utomordentligt skark kundlojalitet och en ovanligt hög andel nöjda kunder.

Trots den omfattande kvalitetskontrollen kan det förekomma att enheter med felaktiga komponenter levereras. Apple lägger ner stort arbete på att hitta dessa enheter och identifiera felen, för att kunna eliminera dem i den fortsatta tillverkningen av samma produkt, eller undvika dem i framtida produkter. Upptäkten av de nu aktuella felen är ett resultat av detta arbete.

De datormodeller som omfattas av de identifierade kvalitetsbristerna är Macintosh Performa 5200, 5300, 6200 och 6300, samt Macintosh PowerBook 5000-serien och 190-serien.

När det gäller Macintosh Performa har man upptäckt två fel. Dels har vissa exemplar av Macintosh Performa 5200 och 5300 en felaktig kabel som resulterar i tillfälliga färgförändringar på skärmen. Dels har vissa exemplar av samtliga modeller ett fel på logikkortet som kan leda till att systemet låser sig, vilket innebär att datorn måste startas om innan man kan fortsätta arbeta.

När det gäller Macintosh PowerBook 5000-serien och 190-serien (PowerBook 5300, 5300c, 5300ce, 5300cs, 190 och 190cs) har man upptäckt följande fel: På vissa exemplar kan en spricka uppstå på skärmdelen vid gångjärnet. På vissa exemplar kan anslutningen för nätadaptern lossna eller sluta fungera.

För Macintosh PowerBook 5300-datorerna gäller dessutom följande: Vissa exemplar kan ha problem att läsa information från enheter i modulfacket i samband med att extra energikrävande PC Card-kort används. Vissa exemplar tar för lång tid att starta när de är anslutna till nätadaptern. Slutligen kan tillfälliga funktionsstörningar uppstå hos installerade enheter i vissa exemplar, i samband med att dessa är anslutna till ett LocalTalk-nätverk.

Kunder som som äger någon av nämnda modeller och har identifierat ett kvalitetsproblem ombededes kontakta ett auktoriserat Apple Service Center eller Apple återförsäljare för att få hjälp.De kunder som omfattas av 90 dagars fri starthjälp per telefon, eller har tecknat ett abonnemang på personlig användarservice, kan även kontakta Apple Assistance för att få mer information om hur de ska gå tillväga. Eventuella reparationer som måste utföras för att åtgärda de upptäckta bristerna är helt kostnadsfria, förutsatt att störningen beror på de fabrikationsfel som har identifierats.

Apples serviceåtagande i dessa fall gäller så länge Apple tillhandahåller service och reservdelar för ovan nämnda produkter, vilket i Europa är 7 år efter tillverkning upphört, oavsett om garantitiden har gått ut eller inte.

För ytterligare information, var vänlig kontakta Apple Computer, tel 08-703 30 00

Macintosh PowerBook: Carl Hedberg ,E post:Hedberg.C.@AppleLink.Apple.Com Macintosh Performa: Niklas Andersson , Andersson7.@AppleLink.Apple.Com Service & supportavdelningen: Johan Sjöquist , E-post:Sjoquist.J@AppleLink.Apple.Com