LUNDS UNIVERSITET   PM  
 Förvaltningschefen  1998-09-11   Dnr I A9 11684/98

Begränsning av antalet datorarbetsplatsmiljöer för Lunds universitets administrativa system

Lunds universitet har ett antal gemensamma datorstödda system för administration. Systemen förutsätter att användarna har tillgång till persondatorer på sin arbetsplats, nedan benämnda arbetsplatsdatorer. Arbetsplatsdatorerna nyttjas också för personliga tillämpningar såsom ordbehandling, kalkyl, e-post, webb-åtkomst mm.

De arbetsplatsdatorer som används är datorer med Intel-processorer (eller kompatibler) med olika varianter av Windows operativsystem eller Apple Macintosh med MacOS operativsystem. Unix arbetsstationer används också men i en mycket begränsad omfattning.

Åtkomst till administrativa system har under de senaste åren fungerat från alla typer av arbetsplatsdatorer. Detta möjligörs av att många applikationer endast har terminalgränssnitt eller av att applikationerna medvetet utvecklats för att stötta de flesta datormiljöerna .

I takt med ökade krav på mer avancerade användargränssnitt i form av grafiska gränssnitt eller för att specifika applikationssystem av olika skäl måste väljas, har möjligheterna att fungera mot alla typer av datorarbetsplatsmiljöer försämrats. Speciellt gäller detta arbetsplatsdatorer med MacOS. Utbudet på marknaden av system som har grafiska gränssnitt som fungerar i MacOS-miljö minskar. Det finns också ett minskat utbud av utvecklingsverktyg för MacOS.

Det bör också nämnas att webb-baserade plattformsoberoende lösningar av tillräcklig kvalitet inte bedöms finnas i större utsträckning förrän om tidigast 2-3 år. Detta innebär att problemet avseende MacOS inte kan lösas genom att invänta plattformsoberoende webb-lösningar.

För Windows-miljöer måste en övergång från versionen Windows 3.1 till Windows 95 eller Windows NT ske för att klara 2000-omställningen.

För det studerandeadministrativa systemet Ladok Nouveau som är ett universitets­gemensamt system som drivs i konsortieform har Ladok-konsortiets årsstämma enhälligt beslutat att inte för närvarande garantera stöd för MacOS-klienter. Detta innebär att konsortiet inte sätter ytterligare resurser på att utveckla och underhålla MacOS-klienten för Ladok Nouveau. Beslutet stöds också av SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund. Lunds universitet får, som medlem i konsortiet, anpassa sig till konsortiets beslut.

På samma sätt som för Ladok-systemet har det personaladministrativa systemet Primula utvecklats av ett konsortium där Lunds universitet är en av flera medlemmar. För närvarande pågår en aktivitet med kvalitetssäkring av Primula-systemet och en översyn av de server-, databas- och klientplattformar som skall stödjas. En begränsning av antalet plattformar är av ekonomiska och tekniska skäl nödvändig. Tills vidare begränsas därför utvecklingsarbetet till Windows 95 och Windows NT.

Lunds universitets ekonomisystem Oracle Financials version 10.5 har ett teckenbaserat terminalgränssnitt. Denna version kommer att ersättas av en ny version, 10.7 NCA, för att klara 2000-årsskiftet. Det är en version som bygger på ett grafiskt webbaserat gränssnitt. Arbetet med att anpassa och införa den nya versionen startade under sommaren 1998. I dagsläget finns bara fungerande Webb-klient för Windows 95 och Windows NT varför universitetet endast kan garantera stöd för Windows-baserade webb-klienter.

Även för andra datorstödda system inom universitetet kan förutses ett begränsat eller bortfallande stöd för MacOS-klienter. Detta gäller bl a för nästa generation av bibliotekssystemet Lolita från VTLS. Redan i nuvarande version av Lolita har Windows-klienter bättre funktionalitet än för MacOS-klienter.

Lunds universitet strävar långsiktigt efter plattformsoberoende lösningar för sina administrativa system. För närvarande är det dock uppenbart att Windows 95 och Windows NT är de enda användarmiljöer som uppfyller kraven på att fungera med grafiska gränssnitt mot alla de viktiga systemen.

På flertalet andra universitet och högskolor i Sverige slopas stödet i de administrativa systemen för MacOS-baserade arbetsplatsdatorer. Lunds universitet kan inte ta på sig att ensamt driva en egen linje i fråga om datorplattformar för administrativa system.

Utvecklingsarbetet för de gemensamma administrativa systemen kommer därför tills vidare att begränsas till Windows 95 och Windows NT.

Detta innebär att den personal på institutionerna som arbetar med de administrativa systemen måste garanteras tillgång till arbetsplatsdatorer med Windows 95 eller Windows NT. För andra tillämpningar än de administrativa är det liksom hitills varje institutions eller arbetsenhet sak att besluta om datormiljö.

Rekommendationer för köp av Windowsbaserade persondatorer kommer att finnas vid Lunds universitet och kan nås under webb-adressen http://www.ldc.lu.se/pcsupport/.

Ytterligare information i denna fråga kan fås hos Arne Sundström, AU-enheten, tel 046-222 40 83.

 Peter Honeth  Arne Sundström
 Universitetsdirektör  AU-chef

 

 

Se även rektors beslut