Var god vänta medan din sida skapas!
Basinformation
Referensnummer / Diarienummer: IB5 322/2002
Upphandlingsbenämning: Mac OS-kompatibla datorer
Beskrivning: Leverans av Mac OS-kompatibla datorer till Lunds Universitet centralt samt dess institutioner fortlöpande under avtalsperioden.
Upphandlingens innehåll: Varor
Upphandlingsform: Öppen
Avtalsform: Ramavtal
Kodsystem: Eget kodsystem
Uppskattat totalt upphandlingsvärde: ca 1 500 datorer.
Valuta: Svenska Kronor
Avtalstyp: Köp
Omfattas av Government Procurement Agreement (GPA): Ja
CPV-kod: 30.21.00.00-4
  30.21.20.00-8
Kontraktdistribution: Nej
Anbud accepteras gällande: Alla delar
Alternativa anbud kommer att accepteras: Ja
Utvärderingskriterier: Ekonomiskt mest fördelaktigt
Utvärderingsgrunder: Enligt Allmänna Upphandlingsföreskrifter
EGT-nummer:
Projektets startdatum: 2002-01-10
Datum för avsändande av förannons:
Datum för avsändande av huvudannons: 2002-05-03
Datum för annonspublicering / tillgång till förfrågningsunderlag via Medinsite: 2002-05-06
Sista dag för dokumentbeställning:
Sista dag att ställa frågor: 2002-06-25
Sista anbudsdag: 2002-06-27
Utskick till utvalda leverantörer:
Publicerings t.o.m. datum: 2002-06-26
Anbudsöppningsdatum: 2002-07-01
Anbudets giltighetstid tom:
Avtalets startdatum: 2002-08-01
Avtalstid exklusive förlängning: 2004-07-31
Projektets slutdatum: 2004-07-31
Allmän Information
Upphandlingen
Beteckning och benämning
Referensnummer
Upphandlingens referensnummer är: I B5 322/2002
Benämning
Upphandlingens benämning är: Mac OS-kompatibla datorer
Avtalsform
Avtalsform ramavtal
Det avtal som tecknas mellan köpare och säljare avses vara ett ramavtal.
Omfattning
Omfattning
Upphandlingen omfattar: ca 500 datorer per år. Dessutom skall det finnas möjlighet till köp av hemdatorer. Den angivna volymen har framkommit efter nu möjlig uppskattning och är icke bindande.
Definitioner
Definitioner i förfrågningsunderlaget
Med "upphandlare" och "köpare" avses upphandlande enhet/er. Med "anbudsgivare" avses det företag som avger ett anbud.
Med "säljare" avses det/de företag med vilket/vilka köparen väljer att teckna avtal med.
Med "parterna" avses köparen och säljaren.
Med "produkt" avses vara eller tjänst. Med "tjänst" avses arbete enligt specificerad beskrivning (se närmare under Kapitel 5 "Produkt").
Med "uppdrag" avses tillhandahållande av produkt (vara/tjänst) enligt överenskommen specifikation.
Presentation av förfrågningsunderlaget
Kapitel 1 (Allmän information) och kapitel 2 (Allmänna Upphandlingsföreskrifter) innehåller information och föreskrifter.
Kapitel 3 (Anbudsspecifikation) innehåller rubrikerna "Leverantörsuppgifter", "Kommersiella villkor" samt "Produkt" med de kvantitativa och kvalitativa kraven och önskemålen som köparen ställer på säljaren. Observera att alla uppgifter där svar krävs måste besvaras i ert anbud.
Rubriken "Kommersiella villkor" (kapitel 3) innehåller villkor som bör gälla i ett kommande avtal. Om ändring önskas i dessa villkor, anges detta (i de fall de ej är obligatoriska).
Upplysningar under upphandlingen
Kompletteringar av förfrågningsunderlaget
Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras kommer meddelande att skickas till samtliga som anmält intresse för förfrågningsunderlaget.
Upphandlingsfrågor
Befattning: Upphandlare
Namn: Conny Sjögren
Tel: 046-222 70 93
Fax: 046-222 04 32
E-post: conny.sjogren@upv.lu.se
Postadress: Box 117
Postnummer: 221 00
Ort: Lund
Tekniska frågor
Befattning:
Namn: Roland Månsson
Tel: 046-222 74 36
Fax: 046-13 82 25
E-post: roland.mansson@ldc.lu.se
Postadress: Box 783
Postnummer: 220 07
Ort: Lund
Frågor skriftligt
Eventuella frågor angående denna upphandling sker skriftligen eller genom e-post till ansvarig handläggare enligt ovan.
Information rörande Medinsites Tender Service
Information rörande Medinsites Tender Service kan fås på telefon: 08-587 40 700 eller e-post: contact@medinsite.com
Köpare
Upphandlande enhet
Upphandlande enhet
Med upphandlande enhet, samt till dessa knutna förvaltningar, bolag, stiftelser med flera, avses: Lunds Universitet
Presentation
Webb-adress
Köparens webb-adress är: www.lu.se
Beskrivning
En kort beskrivning av köparen: Lunds universitet är med sju fakulteter samt forskningscentrum och specialhögskolor den största enheten för forskning och högre utbildning i Skandinavien. Mångfald och bredd karakteriserar universitetets verksamhet. Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, men många utbildnings- och forskningsinstitutioner finns i Malmö och Helsingborg. Antalet anställda är cirka 6 000.
Avrop
Antal leveransadresser
Beräknat antal leveransadresser är: ca 100, varav ca 90 finns i Lund och övriga i Malmö och Helsingborg.
Allmänna Upphandlingsföreskrifter
Upphandlingsföreskrifter
Upphandlingens form
Öppen upphandling
Upphandling där alla säljare får lämna anbud.
Upphandlingsformen medger ej förhandling
Upphandlingsformen medger ej förhandling varför det är av stor vikt att alla krav och villkor enligt detta förfrågningsunderlag följs och att bästa villkor lämnas i anbudet.
Annonsering i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT)
Annons avseende denna upphandling har avsänts till Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer i Luxemburg den: se 0. Basinformation: "Datum för huvudannons"
Anbudens form
Antagande av helt anbud eller del av anbud
Anbud kan komma att antas helt, delvis eller förkastas.
Antagande av anbud från flera anbudsgivare
Två till fyra anbudsgivare kan komma att dela på upphandlingsvolymen.
Delar av sortimentet
Anbud kan lämnas på delar av efterfrågat sortiment.
Ersättning för anbud
Ersättning för lämnade anbud utgår ej.
Vid skiljaktigheter i anbud
I de fall anbudsgivare lämnar anbud på flera sätt och dessa skiljer sig åt, gäller de i följande ordning:
1) Anbud genom Medinsites Tender Service
2) Diskett/cd/annat digitalt media
3) Dokument
Alternativa anbud
Alternativa anbud får lämnas
Alternativa anbud accepteras om kraven uppfyllts.
Anbudstidens utgång
Anbudstidens utgång
För sent inkommet anbud får inte prövas. Anbud skall vara köparen tillhanda senast: se 0. Basinformation: "Sista anbudsdag"
Anbud som skall översättas
Anbud som skall översättas genom Medinsites tjänst måste avges från säljaren senast sju (7) arbetsdagar före ovanstående datum för anbudstidens utgång.
Anbudets giltighetstid
Uppgift om giltighetstid
Uppgift om anbudets giltighetstid framgår under kapitel 3 Anbudsspecifikation och "Beskrivning av anbudsgivaren".
Anbudets utformning
Anbud önskas i elektronisk form
Anbud avges elektroniskt via Medinsite.com eller sänds skriftligt i förseglat kuvert till angiven anbudsadress. Köparen önskar att anbud lämnas via Medinsite Tender Service.
Egenhändigt undertecknat dokument
Separat egenhändigt undertecknat dokument med hänvisning till elektroniskt anbud erhålles via Medinsites Tender Service och skickas separat per post, märkt enligt punkten "Anbudets märkning och adressering". Dokumentet skall vara köparens handläggare tillhanda senast: se 0. Basinformation: "Sista anbudsdag"
Anbudsspråk
Anbud lämnas på följande språk: Svenska
Uppgifter och handlingar
Anbudet bör innehålla de uppgifter som framgår av förfrågningsunderlaget, samt i förekommande fall därtill hörande bilagor. Elektroniska bilagor i Portable Document Format (PDF) alt MS Office 3.X eller senare accepteras. Bilagor (elektroniska eller analoga) sänds till anbudsadressen och märks enligt nedan.
Ofullständigt anbud kan förkastas
Om anbudshandlingarna inte överensstämmer med detta förfrågningsunderlag, kan anbudet komma att förkastas.
Anbud önskas via Medinsite
Vår partner Medinsite tillhandahåller en tjänst för upphandling (skapande av förfrågningsunderlag, anbudsgivning samt utvärdering) som säljaren bör nyttja för anbudsgivning.
Anbudets märkning och adressering
Anbudets märkning
Anbud som avges via Medinsite Tender Service märks automatiskt med anbudets beteckning. Brev och varuprover som rör denna upphandling märks av säljaren med anbudets referensnummer och beteckning: IB5 322/2002 Mac OS-kompatibla datorer.
Anbudets adressering
Anbud adresseras till (Medinsite sköter detta automatiskt): Lunds Universitet, UPV, Box 117, 221 00 Lund
Anbudshandläggning
Arbetsgång
1. Granskning av anbudsgivarna på formella grunder.
2. Analys och kvalitetsprognos av anbud jämförbara med förfrågningsunderlaget för utvärdering.
3. Eventuellt möte med utvalda anbudsgivare för förtydligande och bekräftelse kan komma att ske.
4. Eventuella förhandlingar med anbudsgivare (då så får förekomma).
5 Beslut om antagande av säljare.
Meddelande om upphandlingens resultat skickas till samtliga anbudsgivare efter avslutad upphandling.
Delar av handläggningen sker under absolut sekretess.
Plats för anbudsöppning
Plats för anbudsöppning: Paradisgatan 5 C, Lund
Rättelse
Den upphandlande enheten kan medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning eller felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet.
Förtydligande, komplettering
Upphandlande enhet kan begära att ett anbud förtydligas och kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning.
Krav på säljare
Uteslutningsgrunder
Grunder för uteslutning
Uteslutning av anbud kan komma att ske om anbudsgivaren:
1. Är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,
3. Är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom,
4. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta,
5. Inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker, eller
6. I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts.
Köparen får begära att en leverantör visar att det inte finns någon grund för att utesluta honom med stöd av första stycket 1-3 eller 5.
Köparen får också begära att en säljare visar att han är registrerad i det land där han bedriver verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller handelsregister eller liknande register.
Ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter i anbudet
Anbudsgivare kan uteslutas från upphandlingen om han lämnat ofullständiga och/eller felaktiga uppgifter i anbudet.
Kvalifikationskrav
Formell granskning
Formell granskning att anbud innehåller föreskrivna uppgifter och dokument samt att anbudsgivare fullgör sina åligganden avseende skatter och socialförsäkring och inte är på obestånd m.m och att anbudsgivaren inte har gjort sig skyldig till allvarligt fel, eller fel, i yrkesutövningen.
Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning
Prövning av anbudsgivarnas finansiella och ekonomiska ställning sker bl.a. genom bedömning av de uppgifter som anbudsgivaren lämnar nedan under avsnittet "Finansiell och ekonomisk ställning" i "Företagsuppgifter", "Kvalificering". Köparen kan även komma att infordra intyg från bank, balansräkning och redovisning av anbudsgivarens omsättning.
Kapacitet
Säljarens kapacitet, förmåga och resurser att kunna fullgöra ett eventuellt åtagande gentemot köparen bedöms.
Uppfyllande av obligatoriska krav
Kvalificerade anbudsgivare prövas avseende redovisade obligatoriska krav.
Kvalificeringsprocedur
Efter prövning av huruvida kvalificeringskraven uppfyllts görs utvärdering av de anbud som uppfyller de formella kraven.
Anbudsprövning
Ekonomiskt mest fördelaktigt anbud
Prioriterad ordning av bedömningsgrunder
Utvärderingen innefattar analys och kvalitetsprognos av anbud jämförbara mot förfrågningsunderlaget.
Det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt kommer att antas. Vid denna utvärdering kommer hänsyn att tas till följande bedömningsgrunder, som anges i prioriterad ordning: Teknisk förmåga och kapacitet, referenser, tillgänglighet, pris, stabilitet, sevice, sortiment, leveranstid/-villkor, allmänna produktkrav och kommersiella villkor.
Sortiment
Sortiment omfattar även närliggande produkter såsom skrivare, bildskärmar, programvara, kommunikationsutrustning och förbrukningsmaterial.
Alternativ bedömning
För att möjliggöra för anbudsgivare utanför närområdet att komma ifråga, kommer minst en anbudsgivare att antas med utgångspunkt från priset.
Avtals slutande
Bindande avtal
Bindande avtal föreligger när skriftligt avtal undertecknats av båda parter.
Anbudsspecifikation
Anbudsspecifikation
Företagsuppgifter
Allmän information
Beskrivning av anbudsgivaren
Docpart with free text answer Inledning
Vi tackar för Er förfrågan och har nöjet att lämna anbud......
Docpart with yes/no answer Anbudets giltighetstid
Anbudet är giltigt till och med den: 2002-08-31
Docpart with free text answer Uppgifter om säljaren
Säljaren har att lämna följande uppgifter om företaget: Företagets Namn och Adress, Person- / Organisationsnummer, Telefon, Fax, E-post, Företagets sätesort, Företagsform, Ägare, Huvudsakliga verksamhet, Antal anställda, ISO-certifiering el. likvärdigt, Företaget grundat år, Pg, Bg, Ny- o avreg. datum, Reg för moms, Reg som arbetsgivare.
Docpart with free text answer Branschvana och resurser
Beskriv företagets resurser och redogör för om företaget är anslutet till någon branschorganisation. Ange branscherfarenhet
Docpart with free text answer Presentation av säljaren
Allmän presentation av företaget samt uppgifter om auktorisation, certifiering, personalens utbildning och erfarenhet.
Docpart with free text answer Tillgänglighet
Beskriv tillgång till butik/utställning och belägenhet samt möjlighet till rådgivning både i butik och hos köparen.
Docpart with free text answer Kontaktpersoner hos säljaren
Kontaktpersoner, ansvar, telefon samt e-post:
Kvalificering av anbudsgivaren
Finansiell och ekonomisk ställning
Docpart with free text answer Omsättning i landet
Företagets omsättning föregående år i landet (i köparens lands valuta):
Docpart with free text answer Omsättning 1 år tillbaka
Företagets totala omsättning föregående år (i köparens lands valuta):
Docpart with scale answer Resultat 1 år tillbaka
Företagets resultat efter skatt föregående år (i köparens valuta):
Docpart with scale answer Resultat 2 år tillbaka
Företagets resultat efter skatt året före föregående år (i köparens valuta):
Docpart with scale answer Resultat 3 år tillbaka
Företagets resultat efter skatt två år före föregående år (i köparens valuta):
Docpart with scale answer Soliditet
Företagets soliditet (beräknas enligt följande formel: beskattat eget kapital/summa tillgångar) i procent:
Docpart with yes/no answer Betalningsanmärkning
Ange om någon betalningsanmärkning finns för senast antal månader: 12
Docpart with free text answer Annat intygande
Om ett företag har skäl för att inte förete begärda bevis, får företaget visa sin finansiella och ekonomiska ställning på ett annat sätt (detta kan ske genom intyg från bank eller på annat sätt).
Teknisk förmåga och kapacitet
Docpart with yes/no answer Tekniska resurser
Företaget har de tekniska resurser (produktivt och administrativt), kvalitetssäkringsresurser samt forsknings- och utvecklingsresurser som fordras för uppdraget.
Docpart with yes/no answer Auktorisation
Företaget är auktoriserad försäljare av gällande utrustning.
Formella krav
Docpart with yes/no answer Företagsregistrering
Företaget är registrerat i yrkes- och handelsregister i det land där företaget är etablerad. (Om ja, kan detta intyg komma att begäras av köparen.)
Docpart with yes/no answer Rättsligt register
Utdrag ur rättsligt register eller - om sådant saknas - ett intyg utfärdat av behörig juridisk eller administrativ myndighet i ursprungslandet eller i det land leverantören kommer ifrån, som visar att företaget inte är dömt för något brott kan visas (för företag registrerade i Sverige är det ej möjligt att erhålla detta intyg):
Docpart with yes/no answer Registrerad för redovisning av skatter
Säljaren är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter.
Docpart with yes/no answer Betalt skatter
Säljaren kan visa intyg från behörig myndighet i det land där säljaren är etablerad, som visar att säljaren där betalat föreskrivna skatter, andra avgifter samt sociala avgifter.
Docpart with yes/no answer Skulder för skatter och sociala avgifter hos skattemyndighet
Företaget bekräftar att det inte har skulder för skatter och sociala avgifter hos skattemyndigheten. Om nej, ange belopp samt valuta.
Docpart with yes/no answer Skulder för skatter och sociala avgifter hos kronofogdemyndighet
Företaget bekräftar att det inte har skulder för skatter och sociala avgifter hos kronofogdemyndigheten. Om nej, ange belopp samt valuta.
Docpart with yes/no answer Brott
Säljaren intygar att denne inte är dömd för brott avseende yrkesutövning eller gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
Docpart with yes/no answer Konkurs
Säljaren intygar att denne inte är i, eller är föremål för ansökan om, konkurs eller likvidation, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord, inställt sina betalningar, underkastad näringsförbud eller annat liknande förfarande.
Övrigt
Miljöfrågor rörande företaget
Docpart with selectable answer EMAS eller ISO 14000
Företaget / organisationen är EMAS registrerat och / eller är certifierat enligt ISO 14001.
Docpart with yes/no answer Miljöpolicy
En miljöpolicy är antagen på företagsledningsnivå:
Docpart with yes/no answer Miljöledningssystem
Miljöledningssystem finns och används inom företaget.
Docpart with yes/no answer Dokumenterat miljöansvar
Miljöansvaret är tydligt dokumenterat.
Docpart with yes/no answer Miljömål
Säljaren bekräftar att tydligt tidsatta, mätbara miljömål som åtgärdas, redovisas och följs upp.
Docpart with yes/no answer Miljökrav på underleverantör / er
Säljaren ställer miljökrav på egna tillverkare / leverantörer.
Docpart with yes/no answer Miljöutbildning för säljarens personal
Säljaren bekräftar att personalen får kontinuerlig utbildning / information i miljöfrågor.
Referenser
Docpart with free text answer Referenskunder
Ange tre referenskunder till tidigare uppdrag med uppgift om:
Ort, Land, Avtalsvolym, Kontaktpersoner, Telefon, Fax, E-post.
Ofullständigt anbud
Ofullständigt anbud kan komma att förkastas
Om anbudet inte överensstämmer med förfrågningsunderlaget, kan anbudet komma att förkastas.
Kommersiella villkor
Allmänna avtalsvillkor
Avtalsidentitet
Kommande avtals benämning och identitet
Avtalsbenämning och identitet: I B5 322/2002
Avtalsomfattning
Docpart with yes/no answer Avtals- och leveransåtagande*
Säljaren förbinder sig att leverera i enlighet med överenskommelse i avtal.
Avtalets avgränsning, ej exklusivt
Avtalet betraktas inte som exklusivt.
Beställningsperiod
Köpare som omfattas av avtalet har rätt att avropa/beställa och säljaren tar emot beställningar fram till avtalsperiodens utgång för leverans inom den angivna leveranstiden.
Docpart with free text answer Nya produkter
Produkter som introduceras under avtalsperioden omfattas automatiskt av avtalet.
Option
Docpart with yes/no answer Option att avropa ytterligare produkter
Säljaren godtar att köparen har möjlighet att under avtalsperioden avropa ytterligare (i förfrågningsunderlaget icke specificerade) produkter till avtalets villkor.
Avtalstid
Avtalets start
Avtalet beräknas/avses träda i kraft den: Se 0. Basinformation: "Kontraktets startdatum"
Avtalets slut
Avtalet avser gälla till den: 2004-07-31
Option att förlänga avtalet
Köparen har rätt till en förlängning av avtalet med antal månader: 12
Förlängning
Skriftlig överenskommelse om avtalsförlängning
För att förlängningen ska vara giltlig erfodras skriftlig överenskommelse.
Avtalets upphörande om förlängning ej avtalats
Om förlängning ej begärts upphör avtalet att gälla utan vidare uppsägningstid.
Köparens begäran om avtalsförlängning
Begäran om förlängning sker av köparen.
Ändringar och tillägg
Avtalsändringar avtalas skriftligt
Ändringar och tillägg till avtal får endast göras genom en skriftlig handling som är undertecknad av behöriga företrädare för köparen och säljaren.
Överlåtelse av avtal
Avtal får ej överlåtas*
Ena parten har inte rätt att utan den andra partens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt ett kommande avtal.
Standardavtal
Docpart with yes/no answer Avtalshandlingars inbördes ordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om dessa skulle visa sig vara motsägelsefulla gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan enligt nedanstående rubrik: FFU efter anbud
FFU efter anbud
Skriftliga ändringar och tillägg till avtal
Avtal
Anbud
Eventuellt kompletteringar till förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlag med bilagor
Allmänna villkor
Allmänna villkor enligt detta avtal
Allmänna villkor att gälla för detta avtal enligt avtalshandlingarnas inbördes ordning är: Avtal 90
Avtalets introduktion och avslutande
Information och uppgifter om köparen
Informationsägande, statistik mm såsom kundregister, adresser, kontaktpersoner mm som rör köparen skall lämnas i läsbart format (gärna digitalt) till köparen vid avtalets slut.
Statistik
Docpart with yes/no answer Statistikuppgifter
Statistik anges i styck (eller motsvarande) specificerat för kund / avropare, leveransadress och köpare.
Docpart with yes/no answer Statistikrapportering
Statistik över försåld varumängd, specificerad på respektive varor / tjänster, levereras senast 30 dagar efter varje 12-månadersperiod kostnadsfritt till köparen.
Insyn och samråd
Parternas skyldighet att informera varandra
Säljaren och köparen samverkar och samråder med varandra under hela uppdragstiden. Säljaren informerar fortlöpande köparen om de resultat som uppnåtts och om alla andra förhållanden som kan ha betydelse för uppdraget.
Pris
Valuta
Valuta för pris
Priser anges i följande valuta: SEK
Pris
Netto exklusive mvs
Priser anges netto exklusive mervärdesskatt.
Docpart with free text answer Prisets omfattning
Anbudsgivarens nettoprislista, omfattande samtliga produkter från tillverkare av Mac OS-kompatibla produkter.Prisformel som bygger på en för branschen vedertagen prislista, daterad 11 juni 2002, anges. Åberopad prislista bifogas anbud.
Docpart with yes/no answer Fast pris under hela avtalsperioden
Samma prisformel gäller fast under såväl hela avtalsperioden som under eventuell förlängning av densamma.
Prisjustering
Villkor för justering
Docpart with yes/no answer Krav beträffande prisjusteringsbegäran
För prisjustering förutsätts att framställning om detta görs skriftligen före periodens början med häri angivet antal månader: 1
Prisjustering vid faktiska kostnadsförändringar
Priser får omförhandlas om säljaren visar på faktiska kostnadsförändringar, vilka inte får vara orsakade av säljaren.
Docpart with yes/no answer Reglering av rätten att frånträda avtalet om prisjusteringsbegäran avslås
Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara med verkan fyra veckor efter det att begäran om prisjustering framställdes. Fram till denna tidpunkt skall det senast avtalade priset gälla.
Valutajustering
Om priset är valutaberoende anges valutaslag, baskurs samt valutaberoende del per position och regleras därefter enligt "Villkor för valutajustering" enligt nedan.
Docpart with yes/no answer Prisfallsgaranti
Om listpriset för i avtalet ingående produkt sjunker under avtalsperioden, skall avtalat pris sänkas på motsvarande sätt oberoende av gällande fastprisperiod. Det åligger säljaren att omedelbart meddela köparen detta.
Villkor för valutajustering
Docpart with yes/no answer Valutaförändring
Endera parten äger rätt att begära prisändring vid förändring från i avtalet angiven valutakurs enligt punkt "valutajusteringströskel" nedan.
Docpart with yes/no answer Endast importandelen valutajusteras
Endast importandelen av priset justeras. Om inte annat anges gäller det att importandelen av priset utgörs av procent: 75
Docpart with yes/no answer Begäran om valutajustering
Begäran om valutajustering görs av säljaren häri angivet antal veckor före tidpunkt från och med vilken valutajusteringen avses gälla (veckor): 4
Docpart with yes/no answer  Tidsintervall för valutajustering
Valutan kan justeras med häri angivet intervall: 6 månader
Docpart with yes/no answer Valutajusteringströskel
Valutajustering fordrar att en valutaförändring skett med +/- procent: 5
Docpart with free text answer Styrande valuta
Valuta som styr valutajusteringen är:
Kampanjerbjudande
Docpart with yes/no answer Kampanjpris kommer köparen tillgodo
Vid köp av produkter / tjänster i samband med kampanjerbjudande gäller kampanjpriset om detta är lägre än avtalat pris.
Ersättningsvara
Docpart with yes/no answer Ersättningsvarans pris
Om ersättningsvarans pris är högre än anbudsvarens gäller anbudsvarans pris.
Docpart with yes/no answer Parterna samverkar för att hitta ersättning
Båda parter medverkar aktivt till att hitta lämplig produkt / företag för ersättning då så erfordras:
Rabatter
Docpart with free text answer Mängdrabatt
Om mängdrabatt utgår vid större beställning för samtidig leverans anges förutsättningar och rabattsats.
Övrigt sortiment
Docpart with free text answer Villkor för övrigt sortiment
Villkor för övrigt sortiment anges.
Betalning
Betalningsvillkor
Docpart with scale answer Efterskottsbetalning
Betalning för levererade produkter sker i efterskott med häri angivet antal dagar efter godkänd fakturas ankomst (dagar): minst 30 dagar
Valuta för betalning
Betalning sker i följande valuta / or (valutaslag): SEK
Betalning medför inte godkännande av gods
Betalning av faktura innebär ej godkännande av godset.
Rätt att innehålla betalning
Har köparen krav på grund av säljarens dröjsmål eller på grund av att varan är felaktig har köparen rätt att hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet.
Dröjsmålsränta
Diskonto +%
Om betalning inte erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta med köparens lands gällande diskonto plus häri angiven procentsats (procent): 8 %
Fakturering
Innehåll
Docpart with yes/no answer Adressering av faktura
Faktura tillställs den adress som uppgivits vid respektive avropares beställning:
Angivande av vad faktura avser
Av fakturan framgår tydligt för vilka produkter (varor / tjänster) ersättning begärs och hur det begärda ersättningsbeloppet beräknats.
Avgifter
Faktureringsavgifter godkänns inte
Faktureringsavgifter eller liknande avgifter godkänns inte.
Villkor för påminnelseavgift
Eventuella påminnelseavgifter överenskommes senast vid avtalstecknande för att utgå.
Moms
Exkl moms
Fakturering sker specificerat exklusive moms. Momssats och momsbelopp anges separat i artikelspecifikationen.
Faktureringssätt
Ej samlings fakturor
Köpare önskar inte samlingsfaktura utan varje order faktureras individuellt.
Leveranser
Leveransplats
Leveransadress
Avropade produkter levereras till vid varje beställning angiven leveransadress.
Leveranstid
Besked vid avvikelser från avtalat leveransdatum
Säljaren har att vid varje enskilt avrop bedöma när leverans av de aktuella produkterna kan ske samt inkomma med ett skriftligt besked om leveransdatum i de fall det avviker från avtalad tid.
Docpart with scale answer Generellt avtalad leveranstid
Avtalad leveranstid är häri angivet antal dagar efter mottagande av beställning (dagar):
Leveransvillkor
Fritt levererat
Fritt levererat till av köparen anvisad plats.
Docpart with yes/no answer Efter avrop
Leverans sker successivt efter avrop.
Docpart with yes/no answer Restnoterade varor
Restnoterade varor levereras utan extra kostnad för köparen.
Samleveranser
Samleveranser sker då så är möjligt.
Docpart with yes/no answer Ersättning utgår när följesedel undertecknats
Ersättning för levererade varor utgår endast då följesedeln undertecknats av behörig varumottagare. Ersättning för delleverans sker i samband med slutleverans, om inget annat skriftligen överenskommits.
Docpart with yes/no answer Orderbekräftelse
Orderbekräftelse med leveranstid tillställs köparen snarast efter avrop.
Försäkring
Docpart with yes/no answer Försäkring
Säljaren håller försäkring på sådant sätt att köparen hålles skadeslös.
Leveransavgifter
Villkor för särskilda hanteringskostnader
Särskilda hanteringskostnader (t ex snabb-akutleverans, småorderleverans) får ej belasta priset utan specificeras separat.
Leveransrutiner
Tidpunkt för leverans
Leveranser sker under ordinarie arbetstid som är vardagar mellan kl: 8.00 och 16.30
Mottagningsrutin
Transportören ger mottagaren nödvändig tid för mottagningskontroll och får ej lämna leveransstället förrän detta är gjort.
Transportsätt
Transporter bör ske på det efter omständigheterna totalekonomiskt mest fördelaktiga sättet även med hänsyn tagen till miljön.
Docpart with yes/no answer Klimatkänsligt gods
Klimatkänsligt gods och emballage transporteras på sådant sätt att godset ej skadas.
Leveranssäkerhet
Docpart with yes/no answer Leveranssäkerhet i procent
För säkerställande av en acceptabel tillgänglighet av produkter fastställes en leveranssäkerhetsnivå i procent. Uppgift om leveranssäkerhetsnivå påverkar ej angivna leveransvillkor. Mätning sker enligt avtal i form av tid men även levererad kvantitet. Leveranssäkerhet enligt avtal motsvarar minst häri angiven procentsats (%): 98
Ersättningsprodukter
Docpart with yes/no answer Villkor för ersättningsvaror
Avtalsvillkoren gäller även ersättningsvaror.
Ersättningsprodukt
Ersättningsprodukter godkännes av köparen.
Docpart with yes/no answer Merkostnader för ersättningsprodukt
Säljaren står för alla eventuella merkostnader för anskaffning och leveranser av ersättningsprodukter i erforderligt antal.
Docpart with yes/no answer Villkor vid underlåtelse att leverera ersättningsvara
Underlåter säljaren att leverera ersättningsprodukt, kan köparen i eget val anskaffa ersättningprodukt i erforderligt antal och debitera säljaren merkostnaderna.
Underleverantör
Ansvaret för underleverantör
I det fall leveranser sker direkt från underleverantör har säljaren det fulla ansvaret för att detta inte är till någon olägenhet för köparen.
Utbyte av underleverantör
Utbyte av underleverantör får inte ske utan samråd med köparen.
Informationsflöde - Samarbetsformer
Avrop
Successivt
Köparen avropar (beställer) successivt produkterna av säljaren.
Dokumentation i samband med avrop
I samband med avrop har parterna att komma överens om och skriftligt dokumentera alla relevanta tekniska specifikationer på de produkter som levereras.
Docpart with free text answer Information via web
Länk för information och köparens priser via webb samt eventuellt lösenord:
Docpart with scale answer Minsta ordervärde för kostnadsfri leverans
Minsta ordervärde för kostnadsfri leverans:
Manuella rutiner
Docpart with yes/no answer Ordertid
Möjligt att lämna order erbjuds varje arbetsdag mellan kl:
Docpart with yes/no answer Orderformat
Order kan lämnas per: fax, telefon, e-post eller per brev.
Rutiner vid avvikelser
Annullering av order
Docpart with yes/no answer Annullering av order
Annullering av order accepteras t o m leverans har packats för köparens räkning.
Felbeställning
Felbeställning
Felbeställning krediteras, exklusive kostnader för säljaren.
Leveransförsening - Vite
Leveransförsening
Avlämnas inte varan eller avlämnas varan för sent och beror det inte på köparen eller något förhållande på hans sida har köparen rätt till vite.
Vite per vecka
Vid avvikelse från avtalet och / eller leveransplan utgår vite i % på ordervärde vid försening fr o m första dagens utgång per vecka med: 2 %
Vite maximalt antal veckor
Vitet uttages i maximalt vidstående antal veckor: 6
Hävningsrätt
Efter maximalt antal veckor äger köparen rätt att häva köpet. Förutsatt att säljaren ensam har förorsakat förseningen.
Grund för vitesberäkning
Vitet grundar sig på det pris som angivits för ordern, såvida det inte påverkar huvuduppdraget till den grad att detta inte blir klart, varvid vitet grundar sig på avtalets omfattning.
Skadestånd
Skadestånd föreligger även om hävning ej sker.
Grund för vitesberäkning
Angiven leveranstid ligger till grund för beräkning av vite vid leveransförsening.
Leveransförseningsavisering
Leveransförseningar aviseras av säljaren i god tid före avtalad leveranstidpunkt för köparens / avroparens / beställarens bedömning om senareläggning av leveransen kan accepteras.
Leveransförseningsaccept
Kan senareläggning accepteras fastställs ny leveranstid. Vite utgår ej i sådant fall.
Docpart with yes/no answer Ej leveransförseningsaccept
Kan senareläggning ej accepteras föreslår säljaren ersättning av samma eller högre kvalitet, till oförändrad kostnad, ur eget sortiment eller annan med på marknaden förekommande jämförbar produkt.
Docpart with yes/no answer Reglering av leveransförseningsvite
Vite för den försenade produkten avräknas på fakturan. Om så ej är fallet översänds kreditfakturan på vitesbeloppet och förfallodagen för fakturan ändras till datum för mottagandet av kreditfaktura plus antal dagar: 30
Överleverans
Fel eller brist i varan
Är varan felaktig och beror det inte på köparen eller något förhållande på köparens sida är säljaren skyldig att utan kostnad för köparen företa omleverans eller avhjälpa felet. Köparen har dock rätt att kräva omleverans om felet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insett eller bort inse detta eller avhjälpande inte kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen.

Sker inte rättelse enligt första stycket inom skälig tid efter det att köparen reklamerat felet har köparen rätt att antingen kräva prisavdrag som svarar mot felet eller låta avhjälpa felet på säljarens risk och bekostnad. Om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller bort inse detta, får köparen häva köpet vad avser den felaktiga varan. Köparen får även häva avtalet i dess helhet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen i fråga om hela avtalet och säljaren insett eller bort inse detta.

Köparen har även rätt till skadestånd i enlighet med vad som anges i "Skadestånd".

Vad som angetts i första – tredje stycket om fel i varan skall i tillämpliga delar även gälla där leveransen inte uppgår till avtalad kvantitet men efter vad köparen måste anta är av säljaren avlämnat såsom fullt (brist).
Reklamation
Köparen får inte åberopa fel eller brist i varan om han inte reklamerar hos säljaren inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet eller bristen.
Tider
Vid felaktig leverans gör säljaren, så snart han får meddelande från den avropande enheten, en omleverans, tidsmässigt enligt överenskommelse med köparen. Om en vara avviker från kvalitets- eller miljökrav enligt avtal reklameras felet inom två arbetsdagar från det att felet uppdagades. Köparen behöver inte betala för varor som inte beställts eller inte uppfyller avtalade kvalitets- och miljökrav.
Docpart with scale answer Retur hämtning
Säljaren svarar för att returer som anmälts av köparen blir hämtade inom antal arbetsdagar: 7
Faktura
Vid avvikelser i faktura tillsänder säljaren köparen en kreditnota (i det fall den inte kommer köparen till del före ursprunglig fakturas förfallodag äger köparen rätt innehålla betalning motsvarande kreditnotans värde).
Övriga villkor
Forumklausul
Tvist
Docpart with yes/no answer Domstol*
Tvist angående tolkningen av avtalet eller varje annat rättsförhållande som uppkommer ur avtalsrelationen avgörs av domstol på köparens hemort.
Lagval
Rätt*
Köparens lands lag tillämpas.
Hävning
Tillskrivs
Om ena parten inte uppfyller avtalet eller på annat sätt brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande tillskrivs motparten.
Hävning*
Fullgör inte part sina skyldigheter enligt detta avtal och är avtalsbrottet av väsentlig betydelse för motparten har motparten rätt att häva avtalet om inte den felande parten vidtar rättelse inom skälig tid efter det att han anmanats härtill.

Vad nu sagts gäller inte köparens hävningsrätt vid fel, brist eller dröjsmål, vilket särskilt reglerats i ” Leveransförsening, vite" och "Fel eller brist i varan".
Hävning vid leveransförsening*
Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller bort inse detta har köparen alltid rätt att häva köpet vad avser den försenade varan. Köparen får även häva avtalet i dess helhet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen i fråga om hela avtalet och säljaren insett eller bort inse detta.
Inte uppfyller
Om ena parten på väsentliga punkter inte uppfyller avtalet eller på annat sätt brister i sina åtaganden så att motpartens verksamhet blir lidande, äger parten rätt att häva avtalet.
Obestånd
Part äger rätt häva avtalet eller del därav om motpart inställt sina betalningar eller försatts i konkurs eller i övrigt kan befaras vara på obestånd.
Skadestånd
Skadestånd*
Fullgör part inte sina skyldigheter enligt detta avtal har motparten rätt till ersättning för skada (skadestånd). Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekt skada såvida inte grov vårdslöshet ligger den felande parten till last.

Vad nu sagts gäller inte skadestånd vid säljarens dröjsmål, vilket särskilt reglerats i "Leveransförsening, vite".

Att säljaren har rätt till dröjsmålsränta vid köparens bristande betalning framgår av "Dröjsmålsränta".
Skadestånd vid hävning
Hävs avtalet helt eller delvis har köparen utöver vite enligt första stycket rätt till ersättnig för skada (skadestånd). Från skadeståndet skall avräknas upplupet vite avseende tiden fram till hävningen. Skadeståndet omfattar inte ersättning för indirekta försluster såvida inte grov vårdslöshet ligger säljaren till last.
Med vad
Om hävningsgrund föreligger enligt punkten "Hävning" har skadelidande part rätt till skadestånd med faktiska merkostnader för kompletteringsköp, personalkostnader, inkassokostnader etc. som åberopad hävningsgrund förorsakat honom, oavsett om hävning begärs eller inte.
Hinder
Part har rätt till ersättning för den skada han lider genom motpartens avtalsbrott, om inte motparten visar att avtalsbrottet beror på ett hinder utanför hans kontroll.
Anlitat
Beror avtalsbrottet på någon som säljaren har anlitat för att helt eller delvis fullgöra uppdraget, är säljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om också den som han anlitat skulle vara fri enligt första stycket. Detsamma gäller om avtalsbrottet beror på en leverantör som säljaren har anlitat eller någon annan i tidigare säljled.
Åtgärder
Den skadelidande parten vidtar skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummar han det, får han själv bära en motsvarande del av förlusten.
Försumlighet
Ersättning för indirekt skada utgår endast om avtalsbrottet beror på försumlighet på skadeskyldige partens sida.
Force Majeure
Force Majeure*
Om parts fullgörelse av detta avtal förhindras eller blir oskäligt betungande till följd av omständighet utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets tillkomst och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller på grund av att hans underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som här angivits skall detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation och befrielse från vite och andra påföljder.
Tidsfaktor*
Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet .
Skriftligen underrättas*
Om det föreligger omständighet som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse skall motparten omedelbart skriftligen underrättas om detta.
Skriftligen meddela
Part som önskar befrielse enligt "force majeure" meddelar skriftligen utan dröjsmål den andra parten. Detsamma gäller vid händelsens upphörande.
Allmänna Produktkrav
Produkt
Varor generellt
Miljö
Allmänna miljökrav på produktnivå
Docpart with yes/no answer Miljömärkning
Produkt levereras med vedertagen godkänd miljömärkning i de fall lag eller förordning så föreskriver.
Miljöskonsamma produkter
Köparen strävar efter att i enlighet med gällande miljöpolicy upphandla produkter som är skonsamma mot miljön. Köparen vill genom miljöhänsyn stimulera till fler miljöanpassade företag för en ekologiskt hållbar utveckling på lång sikt.
Miljökrav övrigt på produktnivå
Docpart with yes/no answer PVC i produkt
Ingående plast består inte av PVC (polyvinylklorid) eller polyvinylidenklorid.
Docpart with yes/no answer Plast fri från
Plast är fri från tillsats av bly, kadmium, sexvärt krom och tennorganiska föreningar.
Docpart with yes/no answer Mjukgörare
Aktiv tillsats av ftalater som mjukgörare förekommer inte (DEHP, DBP, BBP, DNOP, DINP,DIDP, t ex som mjukgörare).
Emballage miljökrav
Docpart with yes/no answer Språk för emballageanvisningar
Anvisningar för emballagehantering är på följande språk: Svenska
Docpart with selectable answer Producentansvar för förpackningar
Säljaren uppfyller sitt producentansvar för förpackningar (SFS 1997:185). Välj alternativ: Anslutet till REPA-registret (se www.Pro-E.org), antar producentansvar på annat sätt, uppfyller inte producentansvaret.
Docpart with yes/no answer Märkta med materialsymboler
Förpackningarna är märkta med materialsymboler (i enlighet med gällande DIN-standard, ISO-standard eller enligt kommissionsbeslut 97/129/EG).
Docpart with selectable answer Återtagande av emballage
Förpackningsmaterialet återtages i samband med leverans.
Docpart with selectable answer Plast i förpackning
Om plast ingår i förpackningen är det fritt från PVC.
Docpart with selectable answer Papper avseende klor o hypoklorit
Om papper används i förpackningarna: Cellulosan är ej blekt med elementärt klor eller hypoklorit.
Plastade pallar
Vid plastade pallar används återvinningsbar plast.
Dokumentation
Docpart with yes/no answer Anvisningar på språk
Bruksanvisning / handhavandebeskrivning är på följande språk: Svenska
Leveransvolym
Inte köpa angivna kvantiteter
Köparen förbinder sig inte att köpa angivna kvantiteter. Eventuellt angivna kvantiteter baserar sig på tidigare förbrukning. Beroende på förhållande som kan vara svåra att förutse kan angivna kvantiteter över- eller underskridas.
Varor
Standarder
Docpart with yes/no answer Gällande europeiska
Gällande europeiska, ISO och svenska standarder följs.
Docpart with free text answer Standard / er
Där artiklarna följer internationell och / eller svensk standard ange standarden.
Kvalitet och Garanti
Kvalitetssäkring
Docpart with free text answer Kvalitetssystem
Tillämpas kvalitetssystem t ex ISO 9000, 9001, 9002 eller annat system?
Docpart with yes/no answer Reservdelslager
Säljaren håller reservdelslager under en period av minst: tre år.
Garanti
Docpart with yes/no answer Garantitid
För levererade produkter gäller en garantitid att löpa vid leverans om år: 1
Docpart with free text answer Tilläggsgaranti
Anbudsgivare anger pris för förlängd garanti under ytterligare två år samt uppgift om rutiner för hantering av garanti- och servicearbete.
Docpart with yes/no answer Garantiåtagande
I garantiåtagandet ingår samtliga kostnader såsom kostnader för reservdelar, arbete, resor, traktamenten och transporter.
Emballage
Tungt gods placering
Tungt gods får ej lastas så att undre förpackningar skadas.
Dokumentation - Utbildning
Broschyrer
Textmaterial
Broschyrer, prospekt m m icke anbudsspecifikt som ej fordrar värdering skickas direkt till köparen.
Docpart with yes/no answer Broschyrer språk
Broschyrer kan vara på följande språk: Svenska
Bruksanvisningar
Bruksanvisningars kvalitet
Bruksanvisningar håller standard så att läsbarhet och sökfunktioner är väl tillgodosedda.
Docpart with yes/no answer Bruksanvisningar språk
Bruksanvisningar tillhandahålles på följande språk: Svenska
Annan dokumentation
Docpart with yes/no answer  Annan dokumentation på följande språk
Annan dokumentation är på följande språk: Svenska
Varor specifikt
Allmänt
Docpart with free text answer Innehåll
Svenskt operativsystem skall ingå som standard, men på begäran kan i stället engelskt operativsystem erbjudas utan extra kostnad.

I förekommande fall ingår svenskt tangentbord som standard. Pris för annat tangentbord anges i anbud. Leverantören bör kunna erbjuda anpassade datorer, beträffande t.ex. internminne, lagringsminne, instickskort m.m.

Upphandlingen omfattar även skräddarsydda konfigurationer.
Övrigt
Upphandlingen omfattar även övriga produkter och kringutrustning.
Docpart with free text answer Sortiment
Beskriv vilket sortiment som kan tillhandahållas.
Service
Docpart with free text answer Serviceorganisation
Beskriv serviceorganisation: Ange t.ex. inställelsetid vid service, antalet anställda som arbetar med service och deras kompetens.
Docpart with free text answer Serviceavtal, fullservice
Ange innehåll samt villkor:
Produktgrupper
Mac OS-kompatibla datorer     Mängd:     Prov
1 Mac OS-kompatibla datorer     1500     0